×
 

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Tummers Passionelle. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Tummers Passionelle te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Tummers Passionelle zijn vrijblijvend. Tummers Passionelle accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Tummers Passionelle behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen op de website en de webshop zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post,  E-mail of Internet is de overeenkomst een feit. Tummers Passionelle behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten
Tummers Passionelle bezorgt alleen in Heemstede en directe omgeving bestellingen. De klant dient voor minimaal € 35,00 te bestellen om gebruik te kunnen maken van de bezorgdienst van Tummers Passionelle. De bezorgkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd. De bestelling wordt tussen 9.00 uur en 12.00 uur bezorgd. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, bedragen de administratiekosten € 7,25 per verzonden factuur.

Vervoer en distributie
Tummers Passionelle zorgt in principe NIET voor het vervoer/distributie van de producten. Mocht vervoer/distributie toch gewenst zijn, is Tummers Passionelle gerechtigd om hiervoor onkosten in rekening te brengen. De onkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd.

De klant zorgt voor voldoende koelruimte op het betreffende bezorgadres. Bezorgen op een exact afgesproken, stipt aan te houden tijdstip is niet haalbaar voor Tummers Passionelle. De klant dient daarom rekening te houden met een speling van minimaal 45 minuten, zowel voor als na het afgesproken tijdstip van levering. Bonbons dienen op kamertemperatuur te worden bewaard (niet in de koelkast). Gebak en taarten dienen in de koelkast te worden bewaard.

Verzenden per post:
Wij willen u er op vriendelijk attenderen dat Post-verzending van onze artikelen niet onze voorkeur heeft vanwege de hoge kwaliteitsnormen die Tummers Passionelle aan haar producten stelt. Wanneer u toch de voorkeur geeft aan (TNT) Post-verzending dan geschiedt dit te allen tijde voor eigen risico van u als klant . Tummers Passionelle kan de kwaliteitsnorm van het bestelde product vanaf verzending niet meer garanderen. Wij zullen met de grootst mogelijk zorg uw bestelling verpakken en aanbieden aan (TNT) Post. Vanaf het moment van aanbieden kunnen wij echter geen verantwoording meer dragen voor de uiteindelijke bezorgdag, bezorgtijdstip en staat van de bestelde producten. Gebak- taart en diverse andere producten niet geschikt voor verzenden per post, verzending hiervan geschiedt te allen tijde voor uw risico.

Leveringen
Tummers Passionelle zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Tummers Passionelle ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Tummers Passionelle daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur na de aflevering, telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling
De klant voldoet bij Tummers Passionelle aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, voorafgaand of middels (contante) betaling direct bij levering, in de winkel of aan de bezorger. In het geval dat Tummers Passionelle een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting.

Reclames, annuleeren, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Tummers Passionelle de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Tummers Passionelle zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een unieke schriftelijke retourbevestiging en indien de verpakking van het product onbeschadigd is.

Tummers Passionelle draagt zorg voor een perfect product. Reclames m.b.t. kwaliteit en uitvoering van de goederen kunnen worden ingediend op het moment dat de klant de goederen ontvangt. Na aanvaarding van de geleverde producten vervalt het recht te reclameren en wordt de klant geacht de producten onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Vanaf ontvangst van de producten is de klant volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Bij gebak en taarten dient een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Tummers Passionelle geleverd gebak en taarten mogen maximaal tot één dag na levering door de klant verkocht c.q. tot verteer aangeboden worden. Producten van Tummers Passionelle zoals o.a. Bonbons en chocoladeartikelen mogen maximaal tot 14 dagen na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.

Wij streven er naar uw bestelling direct te verwerken. Indien aankopen geannuleerd worden vóór verzending, dan worden eventueel gemaakte kosten aan u doorberekend.

Indien aankopen geannuleerd worden tijdens het productieproces of tijdens bezorging kan de bestelling niet geannuleerd worden. Wel is het mogelijk om de bestelling op een ander moment te laten bezorgen (dit gaat altijd in overleg).

Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat de bestelde producten slechts een beperkte houdbaarheid hebben en daarom niet geretourneerd kunnen worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing en na betaling is de verkoop dan ook definitief.

Onze producten worden deels met de hand op ambachtelijk wijze vervaardigd waarbij wij gebruik maken van grondstoffen van een kwalitatief hoog niveau. Om u toch de mogelijkheid te bieden uw bestelling te annuleren hanteren wij daarom de volgende voorwaarden:

– elke annulering dient schriftelijk, hieronder tevens begrepen per mail, te geschieden;
– indien u uw bestelling ten minste 14 dagen vóór levering annuleert zullen wij geen kosten in rekening brengen;
– annuleert u uw bestelling op een termijn de ligt tussen 14 en 7 dagen vóór de afgesproken datum van (af)levering dan zijn wij genoodzaakt om 50% van de prijs van de betreffende bestelling bij u in rekening te brengen;
– mocht u uw bestelling binnen 7 dagen voor levering willen annuleren dan zijn wij genoodzaakt de volledige prijs van de betreffende bestelling in rekening brengen.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Tummers Passionelle over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. Eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan Tummers Passionelle opgave doet van een adres is Tummers Passionelle gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan

Tummers Passionelle,
Binnenweg 133
2101 JE Heemstede ZH
of per email: winkel@bestelbijtummers.nl

Aansprakelijkheid
Tummers Passionelle is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Tummers Passionelle is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Tummers Passionelle komen. Tummers Passionelle draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Tummers Passionelle eveneens geen verantwoordelijkheid. Tummers Passionelle is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Tummers Passionelle, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Tummers Passionelle. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Tummers Passionelle uitgesloten. Tummers Passionelle is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Tummers Passionelle, zoals TNT Post, Fed-ex e.d. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant

Diversen
De klant van Tummers Passionelle dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Tummers Passionelle geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Tummers Passionelle garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Tummers Passionelle het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Tummers Passionelle gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Tummers Passionelle kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Tummers Passionelle geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Tummers Passionelle. Niets uit uitgaven of publicaties van Tummers Passionelle mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tummers Passionelle.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Tummers Passionelle en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct bij aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Tummers Passionelle te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 3 uur na aflevering bij Tummers Passionelle te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Tummers Passionelle,
Binnenweg 133
2101 JE Heemstede ZH
winkel@bestelbijtummers.nl

https://patisserietummers.nl
K.V.K. 73893455
NL073558187 B01
Rabobank IBAN: NL26 RABO 0337 6275 84

Vandaag voor 23:59 uur besteld, volgende dag geleverd
Bezorging tussen 9:00 - 12:00 uur
Makkelijk en veilig online betalen

follow us @bestelbijtummers

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang de nieuwste aanbiedingen en promoties


Mijn account

Over ons

© Copyright 2024 Patisserie Tummers | Heemstede
image/svg+xml